You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VNĐ
Việt Nam

beautyandcare247

HotLine: 0918214088

𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑴𝒖𝒔𝒆 Hông nhạt

Hàng này khách e đặt 😁, ai cần cứ báo e nha

🔥🔥🔥 𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑴𝒖𝒔𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 #480k/ chai

🔜 𝐄𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐚́𝐢 đ𝐞̣𝐩 𝐬𝐚̆𝐧 𝐥𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐧𝐞̀. 𝐌𝐮̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐢̀. 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐛𝐢𝐦𝐛𝐢𝐦 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐜𝐮̛́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐊𝐨𝐮𝐭. 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 🤫 𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐢 ☺️ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐮𝐢 .

𝘏𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛𝘮 𝘥𝘪̣𝘶 𝘯𝘩𝘦̣, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘢̆́𝘤. 𝘎𝘪𝘶̛̃ 𝘮𝘶̀𝘪 𝘵𝘩𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 24𝘩 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̂̀ 〰️ 1 𝘤𝘩𝘢𝘪 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 3-4 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 .

❓ 𝑽𝒊̀ 𝒔𝒂𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒐𝒂 𝒗𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒊́𝒏 ❓

〰️ 𝐓𝐨𝐚̉ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐝𝐢̣𝐮 𝐧𝐡𝐞̣
〰️ 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐯𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̣𝐢
〰️ 𝐍𝐠𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐦𝐮̀𝐢 𝐡𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮
〰️ 𝐂𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐩𝐇